มาตรา 7(1) และมาตรา 7(2) โครงสร้างและการจัดองค์กรภายในหน่วยงาน

เข้าชม 8029 ครั้ง

8 กรกฎาคม 2559


27 กุมภาพันธ์ 2560

กรมการปกครอง ได้แบ่งส่วนราชการภายในกรมการปกครอง ดังนี้

1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2559 ให้ไว้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2559

2. คำสั่งกรมการปกครอง ที่ 1275/2559 เรื่อง การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการปกครอง ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559

      (1) คำสั่งกรมการปกครองที่ 1275/2559    (2) ภาคผนวก ฏ     (3) ภาคผนวก ฐ