มาตรา 7(4) ได้แก่ กฎกระทรวง ประกาศ และข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้

กลุ่มกำกับการทวงถามหนี้ สำนักการสอบสวนและนิติการ (วังไชยา) โทร. 02-356-9660

เข้าชม 604 ครั้ง

25 กรกฎาคม 2559


27 กุมภาพันธ์ 2560

กรุณาคลิกที่ชื่อเรื่อง 

1. กฎกระทรวงการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558

2. ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ลงวันที่ 18 เมษายน 2559

3. ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่ออำนวยความสะดวกในการร้องเรียน และรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 พร้อมเอกสาร : แบบบันทึกเรื่องร้องเรียน

4. ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบและระยะเวลาการชำระค่าปรับตามคำเปรียบเทียบ ฯ ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558  พร้อมเอกสาร : บันทึกคำให้การของผู้เสียหาย ฯ 

5. ข้อบังคับคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน ของคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดและคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558