มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายฯ

เข้าชม 421 ครั้ง

6 มีนาคม 2560

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที 4 ตุลาคม 2559

- เรื่องที่ 17 โครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

- เรื่องที่ 24 ปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบ