รวมระเบียบกรมการปกครอง

ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสินบนรางวัลและเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๔๘

ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสินบนรางวัลและเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ ...

27 กันยายน 2560

ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการมีและใช้เสื้อเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการมีและใช้เสื้อเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด พ.ศ. ๒๕๖๐ ...

27 กันยายน 2560

ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสินบนรางวัลและเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสินบนรางวัลและเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ...

27 กันยายน 2560

ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการใช้สถานที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๕๐

ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการใช้สถานที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ...

27 กันยายน 2560