ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสินบนรางวัลและเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

เข้าชม 1026 ครั้ง

27 กันยายน 2560

ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙