ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของกรมการปกครอง ลว. ๒๑ ส.ค. ๔๖

เข้าชม 320 ครั้ง

5 ตุลาคม 2560

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของกรมการปกครอง ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๖