หนังสือตอบข้อหารือ (งานสถานบริการ)

รวมข้อหารือ เกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาโทษทางปกครองและแนวทางการพิจารณาอุทธรณ์

กลุ่มมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย (สถานบริการ) กลุ่มมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย (สถานบริการ)

30 มิถุนายน 2560

ปกติ

รวมข้อหารือ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติกรณีแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือต่อเติมสถานบริการ

กลุ่มมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย (สถานบริการ) กลุ่มมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย (สถานบริการ)

30 มิถุนายน 2560

ปกติ