หนังสือตอบข้อหารือ (งานสถานบริการ)

รวมข้อหารือ เกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาโทษทางปกครองและแนวทางการพิจารณาอุทธรณ์

กลุ่มมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย (สถานบริการ) กลุ่มมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย (สถานบริการ)

30 มิถุนายน 2560

ปกติ

รวมข้อหารือ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติกรณีแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือต่อเติมสถานบริการ

กลุ่มมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย (สถานบริการ) กลุ่มมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย (สถานบริการ)

30 มิถุนายน 2560

ปกติ

รวมข้อหารือ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติกรณีพักใช้ เพิกถอน ใบอนุญาตตั้งสถานบริการ

กลุ่มมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย (สถานบริการ) กลุ่มมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย (สถานบริการ)

30 มิถุนายน 2560

ปกติ