หนังสือสั่งการ (งานโรงแรม)

ที่ มท 0307.6/ว 12125 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลุ่มงานโรงแรม โทร. 0-2356-9559 กลุ่มงานโรงแรม

14 พฤษภาคม 2562

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0307.6/12124 จัดสรรค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลุ่มงานโรงแรม โทร. 0-2356-9559 กลุ่มงานโรงแรม

14 พฤษภาคม 2562

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0307.6/ว 7358 แนวทางปฏิบัติการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547

กลุ่มงานโรงแรม ฝ่ายงานโรงแรม 2 โทร. 0-2356-9559 กลุ่มงานโรงแรม

18 เมษายน 2561

ด่วนที่สุด