หนังสือสั่งการ (งานโรงแรม)

มท 0307.6/ว 4947 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562

กลุ่มงานโรงแรม 1 โทร. 0-2356-9559 กลุ่มงานโรงแรม 1

21 สิงหาคม 2562

ปกติ

ที่ มท 0307.6/ว 12125 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลุ่มงานโรงแรม โทร. 0-2356-9559 กลุ่มงานโรงแรม

14 พฤษภาคม 2562

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0307.6/12124 จัดสรรค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลุ่มงานโรงแรม โทร. 0-2356-9559 กลุ่มงานโรงแรม

14 พฤษภาคม 2562

ด่วนที่สุด