หนังสือสั่งการ (งานโรงแรม)

ที่ มท 0307.6-ว 16167 การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 1 โทร. 0-2356-9559 กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย

1 กรกฎาคม 2565

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0307.6/ว 31560 ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 1 โทร. 0-2356-9663 กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 1

27 ธันวาคม 2564

ด่วนที่สุด