คำสั่ง/ประกาศ (สถานบริการ)

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ บัตรประวัติและการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการในประวัติของพนักงานสถานบริการ

กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 0-2356-9663 สรร.3

3 พฤศจิกายน 2549

ปกติ

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสั่งต่ออายุใบอนุญาต พักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาตและกำหนดระยะเวลาในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ

กลุ่มงานมาตรฐานและระเบีียบกฎหมาย 0-2356-9663 สรร.3

4 เมษายน 2548

ปกติ