คำสั่ง/ประกาศ (โรงแรม)

กฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559

กลุ่มงานมาตรฐานและระเเบัยบกฎหมาย โทร. 0-2356-9663 ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 3 กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย โทร. 0-2356-9663

19 สิงหาคม 2559

ปกติ

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับโอนใบอนุญาตและการอนุญาตในกรณีผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมถึงแก่ความตา่ย

กลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 0-2356-9663 สรร.3

25 มกราคม 2553

ปกติ