ภาพสไลด์กิจกรรม


การประชุมเพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

5 มีนาคม 2563

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 -​ 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 1 วังไชยา

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักการสอบสวนและนิติการ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล