ภาพสไลด์กิจกรรม


การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกองวิชาการและแผนงาน

8 มีนาคม 2563

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 - 12.00 น.

นายกกชัย ฉายรัศมีกุล เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกองวิชาการและแผนงาน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล ณ ห้องประชุม วช.