ภาพสไลด์กิจกรรม


การประชุมเพื่อตรวจสอบและเสนอโครงการเพื่อกำหนดเป็นโครงการสำคัญ (Flagship Project) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติ

22 พฤศจิกายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายเอกวิทย์  มิเพียร ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นประธานการประชุมการประชุมเพื่อตรวจสอบและเสนอโครงการเพื่อกำหนดเป็นโครงการสำคัญ (Flagship Project) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติ ซึ่งจัดโดย กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน เพื่อให้สำนัก/กอง พิจารณาแผนงาน/โครงการ ในระยะ 4 ปี (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2565) ที่รองรับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และมีความสอดคล้องกับแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2561 - 2564) เพื่อแจ้งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ต่อไป