ภาพสไลด์กิจกรรม


การจัดประชุม policy brief session

28 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 28 พ.ย. 61 เวลา 14.00 น. นายเอกวิทย์  มีเพียร ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน พร้อมด้วย นายจักรพันธ์  รัตนเสถียร หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ นายนพรัตน์  ศรีพรหม หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์ และสำนักบริหารการทะเบียน ร่วมกับกรมอาเซียน จัดประชุม policy brief session เพื่อเตรียมการจัดประชุมนานาชาติ asean+3 เรื่องการส่งเสริมความร่วมมือด้านประชากรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 2 กระทรวงการต่างประเทศ