แผนปฏิบัติราชการกรมการปกครอง พ.ศ.2563 - 2565

แผนปฏิบัติราชการกรมการปกครอง พ.ศ.2563 - 2565 จัดทำขึ้นโดยนำนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์ทุกระดับที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับภารกิจของกรมการปกครองมาใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนการรวบรวมความคิดเห็นของบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมการปกครอง สามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์ระดับชาติ นำไปสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

plan63-65