อำนาจหน้าที่ของกองวิชาการและแผนงาน ตามคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 1275/2559 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559

ตามคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 1275/2559 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ได้กำหนดให้กองวิชาการและแผนงาน มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2559 โดยมีอำนาจหน้าที่เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนมาตรการติดตามและประเมินผล พัฒนาระบบ รูปแบบและวิธีการบริหารการปกครอง จัดทำและประสานแผนงาน และงบประมาณของกรมให้เป็นไปตามนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของกรม ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ จัดระบบการสำรวจ การจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดและเป็นศูนย์ข้อมูลของกรม ดำเนินการด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและงานวิชาการวิเทศสัมพันธ์ และปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย