การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในของกองวิชาการและแผนงาน

คำสั่งกรมการปกครอง ที่ 1235/2559 เรื่องการจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการปกครอง ทั้งนี้ในส่วนของกองวิชาการและแผนงาน ได้แบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 5 กลุ่มงาน  ได้แก่

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

2. กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์

3. กลุ่มงานงบประมาณ

4. กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์

5. กลุ่มวิจัยและประเมินผล

6. กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่