มท 0305.2/ว3552 ลงวันที่ 19 พ.ย.62 เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดงบประมาณ ปค. ครั้งที่ 1/2563

เข้าชม 38 ครั้ง

8 มีนาคม 2563

มท 0305.2/ว3552 ลงวันที่ 19 พ.ย.62 เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดงบประมาณ ปค. ครั้งที่ 1/2563