มท 0305.2/ว374 และ มท 0305.2/ว2824 ลงวันที่ 31 ม.ค.63 เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดงบประมาณ ปค. ครั้งที่ 2/2563

เข้าชม 112 ครั้ง

8 มีนาคม 2563

มท 0305.2/ว374 และ มท 0305.2/ว2824 ลงวันที่ 31 ม.ค.63 เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดงบประมาณ ปค. ครั้งที่ 2/2563