มท 0305.2/ว684 และ มท 0305.2/ว4766 ลงวันที่ 24 ก.พ.63 เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดงบประมาณ ปค. ครั้งที่ 3/2563

เข้าชม 250 ครั้ง

8 มีนาคม 2563

มท 0305.2/ว684 และ มท 0305.2/ว4766 ลงวันที่ 24 ก.พ.63 เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดงบประมาณ ปค. ครั้งที่ 3/2563