มท 0305.2/ว 925 ลงวันที่ 12 มี.ค.63 เรื่อง มาตรการด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง

เข้าชม 130 ครั้ง

28 พฤษภาคม 2563

มท 0305.2/ว 925 ลงวันที่ 12 มี.ค.63 เรื่อง มาตรการด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์ภัยแล้ง