มท 0305.2/ว 1471 ลงวันที่ 29 เม.ย.63 เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5/2563

เข้าชม 58 ครั้ง

28 พฤษภาคม 2563

มท 0305.2/ว 1471 ลงวันที่ 29 เม.ย.63 เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5/2563