มท 0305.2/ว 1672 ลงวันที่ 25 พ.ค.63 เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6/2563

เข้าชม 370 ครั้ง

28 พฤษภาคม 2563

มท 0305.2/ว 1672 ลงวันที่ 25 พ.ค.63 เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6/2563