การสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563

เข้าชม 1638 ครั้ง

5 กุมภาพันธ์ 2563


11 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดเปิดรับสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 จึงขอให้สำนักทะเบียนอำเภอ/จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม กลุ่มเป้าหมาย 94 แห่ง และหน่วยบริการที่มีความประสงค์สมัครขอรับรองดำเนินการสมัครตามแนวทางที่กรมการปกครองกำหนด รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่ส่งมาด้วย