การประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางการดำเนินงานกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เข้าชม 852 ครั้ง

11 กุมภาพันธ์ 2563

กรมการปกครอง ได้จัดทำแผ่นพับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมการปกครอง  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และเสริมสร้างอัตลักษณ์กรมการปกครอง ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรกรมการปกครองในทุกระดับสามารถนำนโยบายของกรมการปกครองไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับพื้นที่