ส่งเงินจัดสรรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์ราชการสะดวก (GECC) “อำเภอสะดวก” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

17 มีนาคม 2563 - 30 พฤษภาคม 2563

เข้าชม 855 ครั้ง

17 มีนาคม 2563


18 มีนาคม 2563

ส่งเงินจัดสรรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์ราชการสะดวก (GECC) “อำเภอสะดวก” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563