การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 Flagships for DOPA Excellence 2020) : กรณีต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เข้าชม 944 ครั้ง

16 เมษายน 2563


16 เมษายน 2563

ต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี