ซักซ้อมการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

14 มกราคม 2564

เข้าชม 113 ครั้ง

6 พฤษภาคม 2564


6 พฤษภาคม 2564

1. แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการสำหรับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม (กรณีงบประมาณไม่เพียงพอ) สำหรับการจัดทำแผนงาน/โครงการ สำหรับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019