ซักซ้อมการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

27 มกราคม 2564

เข้าชม 91 ครั้ง

6 พฤษภาคม 2564

กรมการปกครองได้จัดทำประเด็นประมวลคำถามที่มักพบบ่อย (FAQ) เพื่อให้ที่ทำการปกครองจังหวัด และที่ทำการปกครองอำเภอใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน