ซักซ้อมการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

19 กุมภาพันธ์ 2564

เข้าชม 111 ครั้ง

6 พฤษภาคม 2564

1. เร่งรัดดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับไตรมาสที่ 1 และ 2 

2. รายงานแผนงาน/โครงการ สำหรับการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้รับการจัดสรร ตามแบบรายงานที่กำหนด (Google Forms)