ซักซ้อมการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

8 มีนาคม 2564

เข้าชม 112 ครั้ง

6 พฤษภาคม 2564

แจ้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และกำชับให้ที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอ เร่งรัดดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับไตรมาสที่ 1 และ 2 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564