แจ้งการซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) เพิ่มเติม

21 ตุลาคม 2563

เข้าชม 70 ครั้ง

18 พฤษภาคม 2564

- ข้อมูลที่ตั้งและสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 30 รายการ 
- ซักซ้อมประเด็นคำถามที่มักพบบ่อย (FAQ) 4 ประเด็นสำคัญ
- คู่มือปฏิบัติงานสำหรับที่ทำการปกครองจังหวัด และที่ทำการปกครองอำเภอ
- คู่มือปฏิบัติงานสำหรับลูกจ้างเหมาบริการฯ
- แบบรายงานการจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการฯ ภาพรวมอำเภอ และจังหวัด (ภายใน 30 ตุลาคม 2563)
- แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างเหมาบริการฯ (รายบุคคล) เป็นประจำทุกเดือน