มอบหมายภารกิจลูกจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการฯ สนับสนุนการดำเนินโครงการคนละครึ่ง ของกระทรวงการคลัง

15 ตุลาคม 2563

เข้าชม 59 ครั้ง

18 พฤษภาคม 2564

มอบหมายภารกิจลูกจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการฯ สนับสนุนการดำเนินโครงการคนละครึ่ง ของกระทรวงการคลัง