แจ้งกลุ่มจังหวัดภาคกลาง เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการและแผนพัฒนาพื้นที่ในลักษณะแผนเดียว (One Plan) ประจำปีงบประมาณ 2564

17 พฤศจิกายน 2563

เข้าชม 296 ครั้ง

18 พฤษภาคม 2564

แจ้งกลุ่มจังหวัดภาคกลาง เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการและแผนพัฒนาพื้นที่ในลักษณะแผนเดียว (One Plan) ประจำปีงบประมาณ 2564