แจ้งจังหวัดทำแบบประเมินการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของฝ่ายปกครอง "ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก" ในระดับอำเภอ และตำบล

24 พฤศจิกายน 2563

เข้าชม 64 ครั้ง

18 พฤษภาคม 2564

- แบบประเมินการบริหารสถานการณ์ฯ 
- รายละเอียดประกอบการทำแบบประเมิน