แจ้งกลุ่มจังหวัดภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการและแผนพัฒนาพื้นที่ในลักษณะแผนเดียว (One Plan) ประจำปีงบประมาณ 2564 (รุ่นที่ 2 - 4)

7 ธันวาคม 2563

เข้าชม 68 ครั้ง

18 พฤษภาคม 2564

- รายละเอียดการอบรมฯ รุ่นที่ 2 (ภาคใต้) 
- รายละเอียดการอบรมฯ รุ่นที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1) 
- รายละเอียดการอบรมฯ รุ่นที่ 4 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2)