แจ้งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการและแผนพัฒนาพื้นที่ในลักษณะแผนเดียว (One Plan) ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 6

19 มีนาคม 2564

เข้าชม 71 ครั้ง

18 พฤษภาคม 2564

- รายละเอียดโครงการฯ 
- กำหนดการอบรมฯ รุ่นที่ 6
- แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมฯ รุ่นที่ 6 
- การจัดสรรค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 6 
- แบบส่งเงินจัดสรรแก่ที่ทำการปกครองจังหวัด รุ่นที่ 6