ประมวลคำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลในระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน สำหรับคำถามชุดที่ 6 (ข้อมูลด้านที่ดินและการผังเมือง

23 เมษายน 2564

เข้าชม 92 ครั้ง

18 พฤษภาคม 2564

ประมวลคำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลในระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน สำหรับคำถามชุดที่ 6 (ข้อมูลด้านที่ดินและการผังเมือง