การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

30 กรกฎาคม 2564

เข้าชม 273 ครั้ง

6 สิงหาคม 2564

แจ้งที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ บันทึกข้อมูล และจัดทำคลังข้อมูล Tambon Project Bank ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ