สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

เข้าชม 131 ครั้ง

6 กุมภาพันธ์ 2562


6 กุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลการปฏิบัตืราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1