ลำดับ ชื่อกฎหมาย Download
ไทย
Download
English
1 พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน 2497 (Territorial Defense Volunteer Act B.E. 2497)
2 พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2524 (Land Lease for Agriculture Act BE 2524)
3 พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ 2558 (Debt Collection Act BE 2558)
4 พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว 2493 (Alien Registration Act BE 2493)
5 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 2534 (Civil Registration Act BE 2534)
6 พระราชบัญญัติการเนรเทศ 2499 (Deportation Act BE 2499)
7 พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม 2540 (Administration of Islamic Organisations Act BE 2540)
8 พระราชบัญญัติการพนัน 2478 (Gambling Act BE 2478)
9 พระราชบัญญัติกำหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการทำให้เสียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยในภาวะสงคราม 2488 (Act on prescription of procedure for individuals circulating news that disrupts the relationship between Thailand and the countries that have a treaty of amity with Thailand in wartime BE 2488)
10 พระราชบัญญัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอ 2503 (Prescription of District Fee Rates Act BE 2503)
11 พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า 2474 (Control of Sale by Auction and Trade of Antiques BE 2474)
12 พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 2493 (Advertisement by Using Sound Amplifiers Control Act BE 2493)
13 พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร 2487 (Fund Raising Control Act BE 2487)
14 พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง 2551 (Female Title Act BE 2551)
15 พระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ 2483 (Official Secrets Protection Act BE 2483)
16 พระราชบัญญัติจดทะเบีียนครอบครัว 2478 (Family Registration Act BE 2478)
17 พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 2522 (dministration of Voluntary Development and Self-Defence Village Act BE 2522)
18 พระราชบัญญัติชื่อบุคคล 2505 (Persons Name Act BE 2505)
19 พระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก 2495 (Royal Court Security Police Act BE 2495)
20 พระราชบัญญัติเพิ่มอำนาจตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางน้ำ 2496 (Act Increasing Authority of police in Maritime Offence BE 2496)
21 พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ 2505 (Pawnshop Act BE 2505)
22 พระราชบัญญัติโรงแรม 2547 (Hotel Act BE 2547)
23 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 2457 (Provincial Administration Act B.E. 2457)
24 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล 2530 (Act on Offences Relating to Offshore Petroleum Production Places BE 2530)
25 พระราชบัญญัติวินัยกองอาสารักษาดินแดน 2509 (Act on the Deiscipline of the Volunteer Defense Corps BE 2509)
26 พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ 2524 (Hajj Affairs Promotion Act BE 2524)
27 พระราชบัญญัติสถานบริการ 2509 (Entertainment Place Act BE 2509)
28 พระราชบัญญัติสัญชาติ 2508 (Nationality Act BE 2508)
29 พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ 2482 (Beast of Burden Act BE 2482)
30 พระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ 2497 (Commodities Hoarding Survey Act BE 2497)
31 พระราชบัญญัติสำหรับรักษาช้างป่า 2464 (Wild Elephant Protection Act BE 2464)
32 พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน 2528 (Cemeteries and Crematoria Act BE 2528)
33 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 2490 (Firearms Ammunition Explosives Fireworks BE 2490)
34 ประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 253 (Announcement of NEC No. 253)
35 คำสั่ง คสช. ที่ 6/2562 (Order of the Head of NCP No. 6/2562)
36 ประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 44 (Announcement of NEC No.44)
37 ประกาศของคณะปฏฺิวัติ ฉบับที่ 50 (Announcement of NEC No.50)
38 พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน 2526 (Identity Card Act BE 2526)