ระเบียบกรมการปกครอง(เสื้อกราะ หมวกกันกระสุน และรถยนต์หุ้มเกราะ)

1. ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการมีและใช้เสื้อเกราะและหมวกป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 (เอกสารแนบด้านล่าง)

2. ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการมีและใช้รถยนต์หุ้มเกราะป้องกันกระสุน พ.ศ.2550 (เอกสารแนบด้านล่าง)

01_ระเบียบการมีและใช้เสื้อเกราะ
02_ระเบียบการมีและใช้รถยนต์หุ้มเกราะป้องกันกระสุน