ข้อบังคับกรมการปกครอง (อาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิด)

1.ข้อบังคับที่ 3 เรื่องการเบิกจ่าย เก็บรักษาการรับผิดชอบและการรายงาน ขอจำหน่ายอาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิด พ.ศ.2497 (เอกสารแนบด้านล่าง)

01_การเบิกจ่ายเก็บรักษาขอจำหน่ายอาวุธกระสุนและวัตถุระเบิด