0311.3/ว.21987 การตัดโอนงบประมาณ และการจัดทำแผนแฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กิตตินัน 02-278-5002- ต่อ 415 ส่วนปฏิบัติการพิเศษ

10 ตุลาคม 2559

เข้าชม 570 ครั้ง

ด่วนที่สุด