มท 0311.2/ว22539 การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และการปรับเพิ่มอัตราเงินค่าเบี้ยเลี้ยงสนามของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ฝ่ายอำนวยการฯ (กองกำลังพล) โทร 02-278-1008 ต่อ 223 โทรสาร 02-278-1008 ต่อ 219 สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ฝ่ายอำนวยการฯ (กองกำลังพล)

18 ตุลาคม 2559

เข้าชม 1307 ครั้ง

ด่วนที่สุด