0311.3/ว 4480 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562

ส่วนปฏิบัติการพิเศษ โทร 022785002 ต่อ 415 ส่วนปฏิบัติการพิเศษ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน

15 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าชม 279 ครั้ง

ด่วนที่สุด