มท 0311.3/ว 28033 สำรวจสมาชิก อส. ในการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่มงานพัฒนาระบบปฏิบัติการ ส่วนปฏิบัติการพิเศษ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน โทร. 0 2278 5002 ต่อ 415

17 พฤศจิกายน 2564

เข้าชม 427 ครั้ง

ด่วนที่สุด