ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

การศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 234 - 236

กรมการปกครอง ได้กำหนดจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 234 - 236 ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2562 ...

5 เมษายน 2562

ข่าวใหม่

โครงการ "เยาวชนแถวหน้า" ครั้งที่ 5

3 เมษายน 2562 - 11 มิถุนายน 2562

กรมการปกครองร่วมกับกลุ่มบริษัทซีดีจี ได้จัดทำโครงการ "เยาวชนแถวหน้า" ครั้งที่ 5 โดยเปลี่ยนจากการทดสอบความรู้เป็นการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ เทคโนโลยี กับ สังคมไทย : โซเซียลมีเดีย การสร้างสรร ...

5 เมษายน 2562

ข่าวใหม่

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 72 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศรายชื่อข้าราชการกรมการปกครองเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 72 จำนวน 40 ราย โดยกำหนดจัดการศึกษาอบรม รุ่นที่ 72 ระหว่างวันที่ 3 เมษายน ถึง 28 มิถุนาย ...

29 มีนาคม 2562

ข่าวใหม่

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของกรมการปกครอง (รุ่นที่ ๘) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (DOPA Young Talent ๘)

28 มีนาคม 2562 - 19 เมษายน 2562

ด้วยกรมการปกครอง จะดำเนินโครงการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของกรมการปกครอง รุ่นที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (DOPA Young Talent) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง จากส่วน ...

28 มีนาคม 2562

ข่าวใหม่

การโอนจัดสรรเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน และ เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม สำหรับพนักงานราชการ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) ประจำปี พ.ศ.2562

การโอนจัดสรรเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน เพื่อใช้เป็นเงินทดแทน และ เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม สำหรับพนักงานราชการ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) ประจำปี พ.ศ.2562 ...

25 มีนาคม 2562

ข่าวใหม่

จัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งวดที่ 3 เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2562)

กรมการปกครองได้จัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง งวดที่ 3 (เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2562) เป็นเวลา 3 เดือน มาตั้งจ่าย ณ คลังจังหวัดแล้ว จึงขอให้จังหวัดและอำเภอเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเป ...

8 มีนาคม 2562

ข่าวใหม่

ขยายระยะเวลาการรับสมัครโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2562

8 มีนาคม 2562

กรมการปกครองขยายระยะเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยหมดเขตรับสมัคร วันที่ 22 มีนาคม 2562 ...

8 มีนาคม 2562

ข่าวใหม่

ข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...

26 กุมภาพันธ์ 2562