ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 231 - 260 จำนวน 30 ราย ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565

24 พฤษภาคม 2565 - 2 มิถุนายน 2565

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 231 - 260 จำนวน 30 ราย ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2 ...

24 พฤษภาคม 2565

ข่าวใหม่

ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "ปลัดอำเภอ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 255

ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตร "ปลัดอำเภอ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 255 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 8 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ...

23 พฤษภาคม 2565

ข่าวใหม่

ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "ปลัดอำเภอ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 255

ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตร "ปลัดอำเภอ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 255 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 8 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ...

23 พฤษภาคม 2565

ข่าวใหม่

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สินเชื่อสวัสดิการธนาคารออมสิน "สวัสดิการสู้ภัยโควิด"

19 พฤษภาคม 2565 - 30 ธันวาคม 2565

ธนาคารออมสินมีหนังสือแจ้งการบริการสินเชื่อสวัสดิการเพิ่มเติม "สวัสดิการสู้ภัยโควิด" ...

19 พฤษภาคม 2565

ข่าวใหม่

แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปราชการตามโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรกรมการปกครองและบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2565

23 พฤษภาคม 2565 - 27 พฤษภาคม 2565

1. บัญชีรายชื่อบุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ไปราชการ จำนวน 1 ชุด 2.กำหนดการและสิ่งของสัมภาระที่ต้องนำติดตัวไป จำนวน 1 ชุด ...

18 พฤษภาคม 2565

ข่าวใหม่

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 78 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

12 พฤษภาคม 2565 - 16 พฤษภาคม 2565

ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการกรมการปกครองเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 78 จำนวน 45 ราย โดยกำหนดจัดการศึกษาอบรม ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 22 กรกฎาคม 2565 ณ กรุงเทพฯ และวิทย ...

12 พฤษภาคม 2565

ข่าวใหม่

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 151 - 230 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ลำดับที่ 251 - 359 (หมดบัญชี) รวมทั้งสิ้น 239 ราย

9 พฤษภาคม 2565 - 23 พฤษภาคม 2565

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 151 – 230 จำนวน 80 ราย และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองป ...

9 พฤษภาคม 2565

ข่าวใหม่

การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

29 เมษายน 2565 - 24 มิถุนายน 2565

กรมการปกครองประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...

29 เมษายน 2565