คำสั่งมอบอำนาจ (ส่วนกลาง)

- คำสั่ง ปค. ที่ 163/2565 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2565 เรื่อง การมอบหมายให้รองอธิบดีกรมการปกครอง รับผิดชอบในการกำกับดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรมการปกครอง ตามเขตตรวจราชการเป็นรายพื้นที่

31 มกราคม 2565

ปกติ

- คำสั่ง ปค. ที่ 1638/2562 ลงวันที่ 5 ก.ย. 2562 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการงบประมาณ การพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินของกรมการปกครอง ให้รองอธิบดีกรมการกครองและข้าราชการในกรมการปกครอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง

5 กันยายน 2562

ปกติ